201807031835375fc.jpg GHQ焚書図書開封7 ~戦前の日本人が見抜いた中国の本質~