20180129180223b16.jpg 葛飾北斎 天保13年(1842年)、82歳(数え年83歳)頃の自画像(一部)